مصاحبه

مصاحبه اختصاصی با آقای مهندس جواد نظامی

رئیس محترم اتحادیه ماشین سازان،تراشکاران وذوب فلزات مشهد در سایت توس پایا با هدف بررسی صنایع کوچک و نقش برنامه ریزی در رشد انجمن های صنفی

متن مصاحبه

آقای جواد نظامی رئیس اتحادیه صنف ماشین سازان،تراشکاران وذوب فلزات خراسان ازتشکیل کار گروه انجمن تخصصی قالبسازان با همکاری معاونت صنایع کوچک و پارک علم و فناوری خراسان رضوی خبر داد و افزود در راه توسعه و رشد کسب و کار اعضاء محترم اتحادیه در زمینه های مختلف فعالیت های گسترده ای انجام شده و هم اکنون در حال پیگیری و به نتیجه رساندن دیگر فعالیت های این اتحادیه هستیم مخصوصا در بخش رونق تولید که آینده کار گروه تخصصی قالبسازان را بسیار روشن میبینیم وبر این هستیم با دعوت اعضاء و عضویت در این کانون میزان کار کرد بنگاه ها افزایش یابد وروندی رو به رشد را تجربه کند.
ادامه مطلب