ورق فولادی
 انواع ورق فولادی موجود در شرکت توس پایا

ورق ST37

ورق CK45

ورق MO40

ورق ST52

ورق A516

تسمه فولادی
 انواع تسمه فولادی موجود در شرکت توس پایا

تسمه Mo40

تسمه Spk

تسمه CK45

تسمه ترانس

تسمه ST37

ورق فولادی
 انواع ورق فولادی موجود در شرکت توس پایا

ورق ST37

ورق CK45

ورق MO40

ورق ST52

ورق A516

تسمه فولادی
 انواع تسمه فولادی موجود در شرکت توس پایا

تسمه Mo40

تسمه Spk

تسمه CK45

تسمه ترانس

تسمه ST37

چهارپهلو فولادی
 انواع چهارپهلو فولادی موجود در شرکت توس پایا

چهار پهلو Ck45

چهار پهلو St37

چهارپهلو ترانس

چهار پهلو St52

لوله صنعتی
 انواع لوله صنعتی موجود در شرکت توس پایا

لوله جداره چاه

لوله مانیسمان

چهارپهلو فولادی
 انواع چهارپهلو فولادی موجود در شرکت توس پایا

چهار پهلو Ck45

چهار پهلو St37

چهارپهلو ترانس

چهار پهلو St52

لوله صنعتی
 انواع لوله صنعتی موجود در شرکت توس پایا

لوله جداره چاه

لوله مانیسمان

شمش فولادی
 انواع شمش فولادی موجود در شرکت توس پایا

اسلب | بیلت | بلوم

فولاد آلیاژی
 انواع فولاد آلیاژی موجود در شرکت توس پایا

فولاد آلیاژی 1.2312

شمش فولادی
 انواع شمش فولادی موجود در شرکت توس پایا

اسلب | بیلت | بلوم

فولاد آلیاژی
 انواع فولاد آلیاژی موجود در شرکت توس پایا

فولاد آلیاژی 1.2312

فلزات رنگین
 انواع فلزات رنگین موجود در شرکت توس پایا

فسفر برنز

آلومینیوم

برنج

مس


فلزات رنگین
 انواع فلزات رنگین موجود در شرکت توس پایا

فسفر برنز

آلومینیوم

برنج

مس